Postmapartyverhuur.nl – Algemene voorwaarden

 Artikel 1

 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, contracten, aanvaardingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen die betrekking hebben op de verhuur en de verkoop van goederen en de daarmee in verband staande levering van werkzaamheden en diensten door Postmapartyverhuur.nl (KVK 71383921) Hierna alleen te noemen Postmapartyverhuur.nl.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Postmapartyverhuur.nl en de wederpartij zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende (rechts)handeling(en).
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen van de wederpartij is uitgesloten.
 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden in stand en zal de betreffende bepaling(en) in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 5. Indien de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling akkoord gaat met een aanbieding/offerte uitgegeven door Postmapartyverhuur.nl stemt de wederpartij tevens in met de algemene voorwaarden.

 Artikel 2

 De huurovereenkomst

 1. Bindende huurovereenkomsten komen tot stand wanneer schriftelijk dan wel mondeling uitvoering is gegeven aan een huurovereenkomst tussen de partijen. 2. De huurovereenkomst heeft alleen betrekking op producten en diensten welke in de huurovereenkomst zijn vermeld en wordt slechts afgesloten voor de aldaar vermelde gebruiksperiode. 3. De huur gaat in op de 1e gebruik(s)dag(en) tot en met de laatste gebruik(s)dag(en) die tussen beide partijen alvorens schriftelijk dan wel mondeling is overeengekomen. 4. Indien de wederpartij de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan dient de wederpartij minimaal 24 uur voor het einde van de huur het verzoek tot verlenging bij Postmapartyverhuur.nl in te dienen. Postmapartyverhuur.nl kan dit verzoek tot verlenging naar eigen inzicht accepteren dan wel weigeren. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze algemene voorwaarden. 5. Wederpartij dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 Artikel 3

 Waarborgsom

 1. Wederpartij is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Postmapartyverhuur.nl een door Postmapartyverhuur.nl vast te stellen waarborgsom te geven indien dat door Postmapartyverhuur.nl wordt gevraagd.
 2. Postmapartyverhuur.nl behoudt zich het recht vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom of door een extra huurtermijn in rekening te brengen middels facturatie. Dit geldt ook voor eventuele kosten van reparatie en of reiniging.
 3. De waarborgsom wordt bij beëindiging van het huurcontract teruggegeven aan de wederpartij mits en voor zover de wederpartij aan al zijn verplichtingen tegenover Postmapartyverhuur.nl heeft voldaan.

 Artikel 4

 Offertes

 1. De door Postmapartyverhuur.nl uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend en op basis van beschikbaarheid.
 2. Postmapartyverhuur.nl is gerechtigd een vrijblijvende offerte na aanvaarding door de wederpartij binnen drie werkdagen te herroepen. Tussen partijen is in dat geval geen overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 5

 Levering van het gehuurde

 1. Indien de wederpartij het gehuurde zelf afhaalt, kan dit slechts op de overeengekomen dag en op de overeengekomen tijd bij Postmapartyverhuur.nl.
 2. Indien Postmapartyverhuur.nl het gehuurde levert, wordt deze op de door wederpartij opgegeven plaats van bestemming naast het transportmiddel gelost. Onder de plaats van bestemming wordt mede verstaan de plaats waar het gehuurde ter beschikking wordt gesteld. Deze plaats moet of direct bereikbaar zijn voor de transportmiddelen van Postmapartyverhuur.nl, of het laad- of lospunt moet zich op een afstand van maximaal 10 meter zonder obstakels bevinden op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan hiervoor is vermeld, wordt een toeslag in rekening gebracht, te bepalen door Postmapartyverhuur.nl.
 3. Bij het ophalen van de gehuurde goederen door Postmapartyverhuur.nl, dienen de goederen compleet en op dezelfde manier en plaats klaar te staan als bij levering. Meerwerk wordt in rekening gebracht op nacalculatie.
 4. De termijn waarin het gehuurde door Postmapartyverhuur.nl aan de wederpartij moet worden afgeleverd, kan niet beschouwd worden als (juridisch) fatale termijnen.
 5. Bij uitvoering van de overeenkomst is Postmapartyverhuur.nl gerechtigd tot terbeschikkingstelling van een gering afwijkend of soortgelijk goed zonder dat dit grond voor opschorting, opzegging of ontbinding van de (verplichtingen) uit de overeenkomst oplevert.

 Artikel 6

 Terug bezorging van het gehuurde

 1. De wederpartij dient het gehuurde (inclusief bijbehorend vervoer materiaal) in goede (gebruiks)staat terug te brengen voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van Postmapartyverhuur.nl.
 2. Teruggave van het gehuurde kan uitsluitend bij het magazijn van Postmapartyverhuur.nl waar het gehuurde in ontvangst is genomen.
 3. Nadat het gehuurde door Postmapartyverhuur.nl in haar magazijn weer is ontvangen, wordt deze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend.
 4. Bij tekortkoming in de nakoming van bovengenoemde teruggave verplichting wordt de wederpartij tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed. Het voornoemde verschuldigde bedrag zal in eerste plaats in mindering worden gebracht op de waarborgsom dan wel middels facturatie in rekening worden gebracht.

Artikel 7

 Gebruik van het gehuurde

 1. Door ondertekening of mondeling akkoord gaan met de overeenkomst en door aanvaarding van het gehuurde erkent de wederpartij dat het gehuurde in goede, schone (gebruiks)staat en zonder schade aan haar ter beschikking is gesteld.
 2. Door ondertekening of mondeling akkoord met de overeenkomst komt de wederpartij met Postmapartyverhuur.nl overeen dat zij ter vermijding van schade aan of letsel van de wederpartij of derden en/of ter voorkoming van beschadiging van het gehuurde van de wederpartij en/of van derden, het gehuurde zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door Postmapartyverhuur.nl of een van diens ondergeschikten verstrekte instructies zal gebruiken c.q. behandelen zonder het gehuurde voor doeleinden te gebruiken waarvoor het niet bestemd is.
 3. Wederpartij kan servies en bestek "vuil" retourneren conform de onderstaande voorwaarden, hiervoor worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. - glazen, kommen en koppen dienen uitgeveegd en met stromend water afgespoeld te worden en ondersteboven in de juiste kratten te zijn geplaatst. - bestek dient afgeveegd te zijn, met stromend water afgespoeld te worden en per soort gesorteerd te zijn. - afval en etensresten dienen zich niet tussen of in de goederen te bevinden. Manco geraakt servies wordt met de nieuwprijs in rekening gebracht.
 4. Wederpartij dient de goederen van stof die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen anders ontstaan vochtplekken (o.a weer gerelateerde schimmel plekken") die niet te verwijderen zijn. Indien dit gebeurd zullen deze als manco berekend worden.

Artikel 8

 Schade aan het gehuurde

 1. Beschadiging van het gehuurde dient na ontdekking direct aan Postmapartyverhuur.nl schriftelijk te worden medegedeeld.
 2. Iedere schade aan het gehuurde tijdens het transport naar en gebruik door wederpartij komt voor rekening van de wederpartij. Voor zover relevant is de wederpartij tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door Postmapartyverhuur.nl in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, daaronder mede verstaan schade.
 3. Indien het gehuurde in beschadigde of vuile staat wordt terug ontvangen en reparatie / reiniging daarvan noodzakelijk is, wordt aan de wederpartij de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het gehuurde niet voor wederverhuur beschikbaar is.
 4. De wederpartij is daarbij aansprakelijk voor alle door Postmapartyverhuur.nl gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het gehuurde in vuile, slechte en/of beschadigde staat aan Postmapartyverhuur.nl wordt teruggegeven, onverminderd het recht van Postmapartyverhuur.nl tot schadevergoeding.
 5. De door Postmapartyverhuur.nl gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde alsmede de reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de wederpartij.
 6. De schade (waaronder huurderving) en de kosten die voortvloeien uit de voornoemde leden komen geheel voor rekening van de wederpartij.
 7. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient direct na ontdekking onverwijld door de wederpartij schriftelijk aan Postmapartyverhuur.nl te worden medegedeeld.
 8. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient de nieuwwaarde van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Postmapartyverhuur.nl te worden vergoed. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Postmapartyverhuur.nl tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
 9. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, dan wel bezwaring van het gehuurde is de wederpartij niettemin gehouden de overeengekomen huurtermijnen te vergoeden alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de wederpartij gehouden om in verband met huur c.q. winstderving door Postmapartyverhuur.nl aan Postmapartyverhuur.nl een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de vermelde huurprijs.

 Artikel 9

Reparatie van het gehuurde

 1. Reparaties aan het gehuurde mogen alleen door Postmapartyverhuur.nl of de door haar schriftelijk aangewezen derden geschieden.
 2. Bij noodzaak van reparatie moet het gehuurde worden teruggebracht naar het depot van afgifte en ontvangt de wederpartij tegen betaling van de (geschatte) reparatiekosten een vervangend exemplaar mits voorradig en beschikbaar.
 3. Voornoemde vervanging heeft geen invloed op de lengte van de overeengekomen huurperiode en de daaraan verbonden huurprijs.
 4. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging door Postmapartyverhuur.nl (eveneens) betrekking op het vervangend exemplaar.

 Artikel 10

 Veiligheid

 1. De wederpartij is verplicht alle maatregelen te nemen om de veiligheid tijdens de levering, bouw, uitvoering en afbouw te waarborgen.
 2. Indien de wederpartij deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is Postmapartyverhuur.nl gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de wederpartij in rekening brengen.

 Artikel 11

Bepalingen rondom tenten en andere producten indien van toepassing

 1. Indien voor plaatsing van een tent toestemming van een derde nodig is, draagt wederpartij tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet zij schriftelijk aan Postmapartyverhuur.nl blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van wederpartij. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van een tent van welke aard ook, komen geheel voor rekening van wederpartij, ook indien reeds door Postmapartyverhuur.nl is voldaan.
 2. Wederpartij stelt tijdig voor eigen rekening en risico het afgesproken aantal personen voor het monteren/installeren en demonteren van de tent beschikbaar.
 3. Wederpartij stelt tijdig voor eigen rekening en risico materialen, zoals afgesproken voor montage/demontage beschikbaar.
 4. Wederpartij bepaalt de plaats, waar de tent wordt geplaatst. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het goed op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht Postmapartyverhuur.nl in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein, waarop de tent dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Postmapartyverhuur.nl kan van wederpartij verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door wederpartij aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door Postmapartyverhuur.nl van deze bevoegdheid kan wederpartij zich niet jegens Postmapartyverhuur.nl beroepen. Wederpartij staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van de tent door Postmapartyverhuur.nl is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is, ook door zware vrachtwagens. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door wederpartij getroffen en komen geheel voor zijn rekening.
 5. Wederpartij dient Postmapartyverhuur.nl tijdig te attenderen op aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Bij gebreke hiervan zal Postmapartyverhuur.nl nimmer aansprakelijk. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in/op de grond door het verankeren van goed en/of tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. Indien Postmapartyverhuur.nl zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van de gehuurde tent, biedt wederpartij hem de tijd ruimte die Postmapartyverhuur.nl redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren.
 7. Indien de wederpartij zelf zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van de gehuurde tent kan Postmapartyverhuur.nl nimmer aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade als gevolg van ongelukken of overmacht.
 8. Behoudens opzet of grove schuld van Postmapartyverhuur.nl blijft alle schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen of verwijderen door Postmapartyverhuur.nl van de tent uitsluitend voor rekening van wederpartij. De wederpartij vrijwaart Postmapartyverhuur.nl of derden ter zake van dergelijke schade.
 9. Het door Postmapartyverhuur.nl niet-tijdig aan wederpartij ter beschikking stellen van de tent c.q. het niet-tijdig door Postmapartyverhuur.nl weghalen van de tent bij wederpartij of anderszins zal Postmapartyverhuur.nl niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van Postmapartyverhuur.nl gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van wederpartij of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, file, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen of andere in art. 18 genoemde overmacht situaties.
 10. Behoudens voor zover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de huurovereenkomst door wederpartij wegens niet-tijdig terbeschikkingstelling van de tent niet mogelijk dan nadat wederpartij schriftelijk aan Postmapartyverhuur.nl (alle omstandigheden in ogenschouw nemend) een redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze nadere termijn nakoming niet heeft plaatsgevonden.
 11. Wederpartij zal in of aan de tent geen veranderingen brengen. Het verplaatsen, beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van de tent is niet toegestaan.
 12. Voor zover Postmapartyverhuur.nl zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van de tent, biedt wederpartij hem de tijd ruimte die Postmapartyverhuur.nl redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden op de gewone werkdagen binnen de bij Postmapartyverhuur.nl gebruikelijke werktijden overdag en tijdens kantooruren uitgevoerd.
 13. Vanaf het moment dat de tent te zijner beschikking staat tot het moment waarop de overeenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door wederpartij van de tent eindigt, neemt wederpartij alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van de tent, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen of zaken van wie respectievelijk waarvan wederpartij op enigerlei wijze gebruik maakt, en de daaruit voor Postmapartyverhuur.nl voortvloeiende schade komt echter in ieder geval voor rekening van wederpartij. Wederpartij zal de tent deugdelijk tijdelijk verzekeren en, ingeval in het goed openbare evenementen plaatsvinden, een evenement aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Wederpartij vrijwaart Postmapartyverhuur.nl voor schade aan derden tijdens dergelijke evenementen, veroorzaakt door of verband houdende met gebreken in de tent.
 14. Wederpartij zal de tent terstond na afgifte – bij installatie door Postmapartyverhuur.nl na installatie nauwgezet op eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan Postmapartyverhuur.nl melden, een en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen. Gebreken, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan Postmapartyverhuur.nl te worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal Postmapartyverhuur.nl ongedaan maken door aanvulling respectievelijk – naar keuze van Postmapartyverhuur.nl – reparatie of vervanging. Alleen manco’s en gebreken, die overeenkomstig het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld, geven een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst door wederpartij. Echter ontbinding kan slechts indien Postmapartyverhuur.nl na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van wederpartij kan worden gevergd.
 15. Na einde van de huurovereenkomst/gebruiksdag stelt wederpartij de tent direct, indien van toepassing leeg ter beschikking van Postmapartyverhuur.nl door, tenzij anders is overeengekomen.
 16. Voor iedere kalenderdag, dat de wederpartij nalaat de tent aan Postmapartyverhuur.nl ter beschikking te stellen, verbeurt wederpartij een boete van 150% van de totale huursom, zulks onverminderd Postmapartyverhuur.nl recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat wederpartij onder de huurovereenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek.
 17. Postmapartyverhuur.nl is gerechtigd om al hetgeen hij uit of in verband met de tent van wederpartij opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen dan wel in rekening te brengen middels facturatie. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst plaatsvinden. Postmapartyverhuur.nl kan in het laatste geval verlangen dat wederpartij de waarborgsom verschuldigd is. Postmapartyverhuur.nl is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Postmapartyverhuur.nl niets meer van wederpartij te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.
 18. Tenten welke geleverd worden door Postmapartyverhuur.nl hebben geen brandcertificering.
 19. Voor zover ter zake van het tentenverhuur deze bijzondere bepalingen niet volstaan, zijn de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing.

 Artikel 12

Prijs

 1. In de overeenkomst zijn de door de wederpartij te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Alle gecommuniceerde prijzen zijn exclusief btw. tenzij anders vermeld.
 3. Postmapartyverhuur.nl heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Postmapartyverhuur.nl met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in.
 4. De wederpartij aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/zaken zullen worden gecommuniceerd en apart aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 13

 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden bij het ter beschikking stellen van het gehuurde. Tenzij anders overeengekomen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd en/of te laat afleveren van het gehuurde dient eveneens te geschieden bij het retourneren van het gehuurde of middels het voldoen van de gestuurde facturatie achteraf.
 2. Indien tussen partijen is overeengekomen per factuur te betalen, dient betaling binnen 14 voor factuurdatum zonder enige opschorting, verrekening of aftrek te geschieden. Tenzij anders overeengekomen.
 3. Postmapartyverhuur.nl is bevoegd een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling van andere waarborgen te verlangen.
 4. Indien de wederpartij niet direct contant betaalt of conform art. 13.2 niet tijdig betaalt, treedt van rechtswege verzuim in en is de wederpartij aan Postmapartyverhuur.nl vertragingsrente verschuldigd van 5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de wederpartij met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
 5. Indien art. 13.5 in vervulling treedt, heeft Postmapartyverhuur.nl het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten en het goed terug te nemen totdat de wederpartij integraal aan haar verplichtingen heeft gedaan.
 6. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van (buitengerechtelijke) kosten en verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de hoofdsom die het langst openstaat. Specifieke (deel)betalingen op latere hoofdsommen c.q. facturen treffen geen doel.
 7. Onder de in art. 13.6 vermelde buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen de volledige incasso-, bureau-, administratie- en afwikkelingskosten van advocaten, deurwaarders en schade-experts.

Artikel 14

 Annulering

 1. De wederpartij is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits zij van de annulering in een aangetekend schrijven (email naar info@postmapartyverhuur.nl is toegestaan) aan Postmapartyverhuur.nl doet blijken (Annulering middels een WhatsApp bericht wordt niet als aangetekend schrijven beschouwd) en zij voor of gelijktijdig met de annulering aan Postmapartyverhuur.nl een bedrag betaalt van: - 25% van de huurprijs bij annulering tot 60 dagen voor aanvang van levering. - 50% van de huurprijs bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van levering. - 75% van de huurprijs bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van levering. - 100% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van minder dan 7 dagen voor de leveringsdatum. Bij het niet komen ophalen van goederen wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht.
 2. Indien de wederpartij verzuimt het gestelde bedrag te voldoen binnen of buiten het gestelde betalingstermijn kan dit in geen enkel geval beschouwd worden als annulering met een aanbieding, bestelling, contract of offerte uitgegeven door Postmapartyverhuur.nl. Voor annulering zijn de bepalingen in art. 14.1 hierop van toepassing.

 Artikel 15

 Aansprakelijkheid

 1. Postmapartyverhuur.nl aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door wederpartij geleden schade die gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Postmapartyverhuur.nl in de nakoming van de huurovereenkomst. Deze aanvaarding is beperkt tot de gevallen die door de verzekeringsmaatschappij van Postmapartyverhuur.nl wordt gedekt en is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk uitkeert.
 2. Postmapartyverhuur.nl is niet aansprakelijk voor de geleden schade van de wederpartij, indien goederen verstrekt door Postmapartyverhuur.nl worden gebruikt/aangesloten in combinatie met goederen van de wederpartij. Voorbeeld in deze zijn producten welke werken op brandstoffen of elektriciteit.
 3. Indien de verzekeraar van Postmapartyverhuur.nl ter zake van de voor aanvaarding vatbare schadegevallen (zie art. 15.1) niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tienvoud van het factuurbedrag met een maximum van € 9.000,- en een minimum van € 100,-.
 4. Postmapartyverhuur.nl aanvaardt in afwijking van art. 15.1 en 15.2 geen aansprakelijkheid als gevolg van een herstelling of verandering aan het gehuurde tijdens de (verlengde) huurperiode doch vóór teruggave van het goed aan Postmapartyverhuur.nl gedaan door de wederpartij, diens ondergeschikte of een andere betrokken derde; schade wegens overschrijding van (leverings)termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij, een van diens ondergeschikten of een andere betrokken derde.
 5. Postmapartyverhuur.nl is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden evenwel niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Postmapartyverhuur.nl en haar ondergeschikten.
 6. Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele en/of wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Postmapartyverhuur.nl jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de wederpartij hierbij Postmapartyverhuur.nl voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheidstelling.
 7. Wederpartij is aansprakelijk voor elke schade, inclusief bedrijfsschade en – kosten, die Postmapartyverhuur.nl, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor Postmapartyverhuur.nl en derden ten gevolge van de wanprestatie van wederpartij dan wel het onrechtmatig handelen door wederpartij mochten lijden.
 8. Een gelijke aansprakelijkheid van wederpartij bestaat voor schade veroorzaakt/toegebracht door zaken die wederpartij voor de uitvoering van de verhuurovereenkomst gebruikt aan bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden.

Artikel 16

 Verzekering

 1. Op aanvraag verstrekken wij u informatie over de dekking en het eigen risico van ons materieel.
 2. Gedurende de tijd dat de gehuurde goederen ter beschikking zijn gesteld draagt de wederpartij het volle risico en verantwoording over de gehuurde goederen. De wederpartij zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadigingen ten gevolge van brand etc.
 3. Postmapartyverhuur.nl biedt de mogelijkheid aan de wederpartij voor het afnemen van een schadeverzekering. Deze dient alvorens de leverdatum van de goederen schriftelijk door de wederpartij aangevraagd en voldaan te worden.

Artikel 17

 Reclames

 1. Het door Postmapartyverhuur.nl ter beschikking gestelde goed wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De wederpartij dient op het moment van de terbeschikkingstelling van het goed te onderzoeken of deze beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 24 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd en schriftelijk aan Postmapartyverhuur.nl te melden.
 2. Vanaf het moment van het in gebruik nemen van het gehuurde vervalt het recht tot reclameren, tenzij de wederpartij onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.
 3. De reclames betreffende enige andere tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen van de Postmapartyverhuur.nl worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 24 uur na constatering door de wederpartij door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Postmapartyverhuur.nl worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het reclamerecht vervallen.

 Artikel 18

 Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering door Postmapartyverhuur.nl als gevolg van (onder meer) stormachtig weer (windkracht 5 en hoger of windstoten vanaf 38 km/uur), of op locaties van de wederpartij waar de veiligheid niet gewaarborgd kan worden te bepalen door Postmapartyverhuur.nl, (transport) vertragingen, geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van Postmapartyverhuur.nl, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Postmapartyverhuur.nl van de betreffende overeenkomst benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, oorlog dan wel sluiting van ‘s lands grenzen.
 2. In het geval van een overmachtsituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Postmapartyverhuur.nl opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Postmapartyverhuur.nl niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Postmapartyverhuur.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Postmapartyverhuur.nl gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 19

 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het goed blijft te allen tijde volledig eigendom van Postmapartyverhuur.nl.
 2. In geval van koop blijft het goed eigendom van Postmapartyverhuur.nl totdat de koopsom (vermeerderd met de evt. verschuldigde kosten en rente) volledig door de wederpartij is voldaan.
 3. Het is de wederpartij als huurder of als koper (indien het eigendomsvoorbehoud ex. art. 19.2 nog van kracht is) van het goed van Postmapartyverhuur.nl verboden.
 4. – het goed aan derden te verkopen, af te staan, te bezwaren, in gebruik te geven of een andere wijze te vervreemden of daarop een beperkt recht te vestigen;
 5. – het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren, enige reparatie handeling aan het goed uit te (doen) voeren.
 6. Onderverhuur van de goederen aan derden door de wederpartij is alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Postmapartyverhuur.nl mogelijk.

 Artikel 20

 Ontbinding

 1. Indien de wederpartij een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien wederpartij failliet wordt verklaard, indien wederpartij zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de wederpartij in verzuim en heeft Postmapartyverhuur.nl de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is te ontbinden, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Postmapartyverhuur.nl en de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden vastgestelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 4. In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is Postmapartyverhuur.nl te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de wederpartij terug te halen. De wederpartij verplicht zich op voorhand alsdan aan Postmapartyverhuur.nl de in dat verband door Postmapartyverhuur.nl gewenste medewerking te verlenen. Voorts is Postmapartyverhuur.nl in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de wederpartij hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet-continueren van de overeenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding en dergelijke die door Postmapartyverhuur.nl bij uitoefening van de hiervoor omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Onverminderd het vooraanstaande is de wederpartij aan Postmapartyverhuur.nl verschuldigd alle kosten welke Postmapartyverhuur.nl maakt tot inning van de aan Postmapartyverhuur.nl verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Postmapartyverhuur.nl om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor Postmapartyverhuur.nl voortvloeien uit niet, niet-tijdig of niet behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
 6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso- bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts.

Artikel 21

 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Postmapartyverhuur.nl en de wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter te Utrecht. Typefouten en wijzigingen voorbehouden. September 2020